บทที่10 เรื่องสัญญาฝากทรัพย์

สัญญาฝากทรัพย์
สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้ฝาก ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่
บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับฝาก และผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษา
ทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตนแล้วจะคืนให้
ลักษณะของฝากทรัพย์
1. วัตถุแห่งสัญญาฝากทรัพย์ต้องเป็นทรัพย์สิน
2. สัญญาฝากทรัพย์สมบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินโดยไม่
ต้องทำเป็นหนังสือ
3. ผู้รับฝากตกลงจะเก็บรักษาทรัพย์สินที่ฝากไว้ในอารักขาของ
ตน แล้วจะคืนให้ผู้ฝาก
4. สัญญาฝากทรัพย์อาจเป็นได้ทั้งสัญญามีค่าตอบแทนและ
สัญญาไม่มีค่าตอบแทน
สิทธิของผู้รับฝาก
1. ผู้รับฝากมีสิทธิ์เรียกค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งผู้รับฝากจ่ายไป
ในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน
2. ผู้รับฝากมีสิทธิ์เรียกบำเหน็จค่าฝาก
3. ผู้รับฝากมีสิทธิ์ยึดหน่วงทรัพย์สินที่ฝาก
หน้าที่ของผู้รับฝาก
1. หน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพย์สินที่ฝาก
2. หน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินที่ฝากด้วยตนเอง
3. หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้ฝากโดยพลัน เมื่อถูกฟ้องหรือถูก
ยึดทรัพย์สินที่ฝาก
4. หน้าที่คืนทรัพย์สินที่ฝาก พร้อมด้วยดอกผล
สิทธิของผู้ฝาก
1. สิทธิ์เรียกคืนทรัพย์ที่ฝากและดอกผล
2. สิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับการฝากทรัพย์
หน้าที่ของผู้ฝาก
1. หน้าที่เสียค่าใช้จ่ายในการคืนทรัพย์สินที่ฝากและค่าใช้จ่าย
ใด ๆ อันควรแก่การบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ฝาก
2. หน้าที่ชำระบำเหน็จค่าฝาก
ความระงับแห่งสัญญาฝากทรัพย์
1. เมื่อทรัพย์สินที่ฝากสูญหายหรือถูกทำลายโดยสิ้นเชิง
2. เมื่อมีการส่งคืนทรัพย์สินที่ฝาก
3. เมื่อผู้รับฝากตาย
อายุความ
อายุความเกี่ยวกับการฟ้องคดีในเรื่องฝากทรัพย์ กฎหมายได้
กำหนดอายุความไว้ 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสัญญา

website templates.