บทที่9 เรื่องสัญญายืม

สัญญายืม
สัญญาซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้ให้ยืม ได้ส่งมอบทรัยพ์สิน
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้ยืม เพื่อใช้ทรัพย์นั้น และผู้ยืมต้อง
คืนใช้ให้ เมื่อใช้สอยเสร็จแล้ว
ลักษณะของสัญญายืม
1. เป็นสัญญาที่บริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ยืม
2. สัญญายืมเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทน
ประเภทของสัญญายืม แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. สัญญายืมใช้คงรูป
2. สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
สาระสำคัญของสัญญายืมใช้คงรูป
1. เป็นสัญญาสองฝ่ายคือผู้ให้ยืมฝ่ายหนึ่งและผู้ยืมอีกฝ่ายหนึ่ง
2. เป็นสัญญาที่ตกลงให้ผู้ยืมใช้สอยทรัพย์ได้เปล่า ทำให้เห็น
ลักษณะพิเศษของสัญญยืมใช้คงรูปว่า
2.1 เป็นสัญญาที่ไม่มีค่าตอบแทน ทำให้คุณสมบัติของผู้
ยืมเป็นสาระสำคัญของสัญญา ฉะนั้น “ถ้าผู้ยืมตาย สัญญายืมระงับทันที”
2.2 เป็นสัญญาที่ไม่โอนกรรมสิทธิ์
สาระสำคัญของสัญญายืมใช้คงรูป (ต่อ)
3. เป็นสัญญาที่ตกลงให้ผู้ยืมต้องส่งคืนทรัพย์สินที่ให้ยืม เมื่อได้
ใช้สอยเสร็จแล้ว
4. เป็นสัญญาที่สมบูรณ์โดยการส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ยืม
วัตถุแห่งสัญญายืมใช้คงรูป
เป็นทรัพย์ที่เมื่อถูกใช้ก็ไม่เปลี่ยนสภาพ
หน้าที่ของผู้ยืมใช้คงรูป
1. หน้าที่เสียค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา
2. หน้าที่ในการใช้สอยทรัพย์สินที่ยืม
3. หน้าที่สงวนทรัยพ์สินที่ยืม
4. หน้าที่คืนทรัพย์สินที่ยืม
5. หน้าที่เสียใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ยืม
ความระงับของสัญญายืมใช้คงรูป
1. เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญายืม
2. เมื่อผู้ยืมส่งคืนทรัยพ์สินที่ยืมก่อนกำหนด เพราะไม่ประสงค์
จะยืมทรัพย์สินนั้นต่อไป
3. เมื่อผู้ให้ยืมบอกเลิกสัญญา
4. เมื่อผู้ให้ยืมเรียกทรัพย์สินคืน เพราะเวลาได้ล่วงเลยไปพอแก่
การที่ผู้ยืมจะใช้สอยทรัยพ์สินนั้นเสร็จแล้ว
5. เมื่อผู้ยืมตาย
6. เมื่อทรัพย์สินที่ยืม สูญหายไปทั้งหมด
อายุความในการเรียกค่าทดแทน
อายุความฟ้องเรียกค่าทดแทนความเสียหายอันเกี่ยวกับการยืมใช้
คงรูปมีอายุความ 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสัญญา
สาระสำคัญของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
1. เป็นสัญญาสองฝ่ายคือผู้ให้ยืมฝ่ายหนึ่งและผู้ยืมอีกฝ่ายหนึ่ง
2. เป็นสัญญาที่มีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้
3. เป็นสัญญาที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมไปให้ผู้ยืม
4. วัตถุแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองคือทรัพย์สินที่ใช้ไปสิ้นไปซึ่ง
ได้แก่ วัตถุที่อาจใช้ของอื่นอันเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเท่ากันแทน
กันได้
5. เป็นสัญญาที่สมบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม
หน้าที่ของผู้ยืมใช้สิ้นเปลือง
ต้องส่งมอบทรัพย์สินประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกัน
ให้แก่ผู้ให้ยืม เมื่อสัญญายืมระงับ
อายุความในการฟ้องร้องคดี
การใช้สิทธิ์เรียกร้องของผู้ให้ยืมเพื่อเรียกทรัพย์สินตามสัญญายืม
ใช้สิ้นเปลืองคืนจากผู้ยืมหรือเรียกราคาทรัพย์สิน กฎหมายไม่ได้กำหนด
อายุความไว้เป็นพิเศษ จึงถืออายุความตามบทบัญญัติทั่วไปคือ 10 ปี
สัญญากู้ยืมเงิน
สัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง ย่อมบริบูรณ์เมื่อส่ง
มอบทรัพย์สินที่ยืมให้แก่ผู้ยืม
หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน
ในการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้น กฎหมายกำหนดให้ต้อง
มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ
มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้
ชนิดของสัญญากู้ยืม
1. สัญญากู้ยืมเงินที่ไม่คิดดอกเบี้ย
2. สัญญากู้ยืมเงินที่คิดดอกเบี้ย
ข้อสังเกตุ
ถ้าเป็นการกู้ยืมเงินที่มีการคิดดอกเบี้ยกัน คู่สัญญาจะคิด
ดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปีไม่ได้ ถ้าคู่สัญญฝ่าฝืนจะมีผลทำให้
ดอกเบี้ยทั้งหมดตกเป็นโมฆะ ผู้ยืมคืนเฉพาะเงินต้นเท่านั้น
ถ้าคู่สัญญากำหนดให้คิดดอกเบี้ยกันแต่ไม่ได้กำหนด
อัตราดอกเบี้ยไว้ กฎหมายให้คิดอัตราดอกเบี้ยได้ร้อยละ 7.5 ต่อปี

website templates.